"Da Tang de wuma" (The Dancing Horses of Tang), translated by Ge Yi and Wang Zhiyang. Chapter uri icon

Overview

publication date

  • January 1, 2016

Full Author List

  • KROLL PW

book title

  • Huangdi, chanyu, shiren: Zhonggu Zhongguo yu zhoubian shijie

Additional Document Info

start page

  • 326

end page

  • 347